HomeA-ZContactHelpImpressMainpagePartner

W3C Wikipedia
Detail view:
Gagaku & Beyond (Keywords: Ue, Akihiko)
Back
Record:
Mediumtitle:
Gagaku & Beyond
Label:
Finnadar
Distributor:
TIS
Order number:
SR 9014
Medium:
1 LP
Availability:
Limited availability. Please contact your dealer.

Titelliste

Titel
Gruppe
Ort
Datum
Interpreten
1. Shomyo(Monks´ Chant)
Herbie Mann & The Family Of Mann With Minoru Muraoka,Shomyo & Gagaku
16.9.1976
Mann, Herbie (fl)
Rebillot, Pat (keyboards)
Brown, Sam (g)
Levin, Tony (b)
Gadd, Steve (dr)
Muraoka, Minaru (shakuhachi)
Nakamura, Harumi (koto)
Tsubamoto, Kazuko (koto)
Kuramoto, Eriko (koto)
Sasaki, Somai (samisen)
Sato, Yosei (sho, woodwinds)
Katada, Hiromitsu (wa-daiko)
Katada, Kisaku (o-daiko)
Kitani, Junsen (voc)
Muramatsu, Kenei (voc)
Matsumoto, Junsho (voc)
Tsurutaka, Ryusho (voc)
Iwanami, Shigeru (sho)
Togi, Yoshio (hichiriki)
Yamada, Kiyohiko (Riu teki)
Ue, Akihiko (Gaku-biwa)
Ikebe, Goro (gaku so)
Ono, Ryoya (kakko)
Togi, Kichiro (taiko)
Ono, Tkashi (shoko)
2. Mauve Over Blues
Herbie Mann & The Family Of Mann With Minoru Muraoka,Shomyo & Gagaku
16.9.1976
Mann, Herbie (fl)
Rebillot, Pat (keyboards)
Brown, Sam (g)
Levin, Tony (b)
Gadd, Steve (dr)
Muraoka, Minaru (shakuhachi)
Nakamura, Harumi (koto)
Tsubamoto, Kazuko (koto)
Kuramoto, Eriko (koto)
Sasaki, Somai (samisen)
Sato, Yosei (sho, woodwinds)
Katada, Hiromitsu (wa-daiko)
Katada, Kisaku (o-daiko)
Kitani, Junsen (voc)
Muramatsu, Kenei (voc)
Matsumoto, Junsho (voc)
Tsurutaka, Ryusho (voc)
Iwanami, Shigeru (sho)
Togi, Yoshio (hichiriki)
Yamada, Kiyohiko (Riu teki)
Ue, Akihiko (Gaku-biwa)
Ikebe, Goro (gaku so)
Ono, Ryoya (kakko)
Togi, Kichiro (taiko)
Ono, Tkashi (shoko)
3. Kurodabushi(Sake Drinking Song)
Herbie Mann & The Family Of Mann With Minoru Muraoka,Shomyo & Gagaku
16.9.1976
Mann, Herbie (fl)
Rebillot, Pat (keyboards)
Brown, Sam (g)
Levin, Tony (b)
Gadd, Steve (dr)
Muraoka, Minaru (shakuhachi)
Nakamura, Harumi (koto)
Tsubamoto, Kazuko (koto)
Kuramoto, Eriko (koto)
Sasaki, Somai (samisen)
Sato, Yosei (sho, woodwinds)
Katada, Hiromitsu (wa-daiko)
Katada, Kisaku (o-daiko)
Kitani, Junsen (voc)
Muramatsu, Kenei (voc)
Matsumoto, Junsho (voc)
Tsurutaka, Ryusho (voc)
Iwanami, Shigeru (sho)
Togi, Yoshio (hichiriki)
Yamada, Kiyohiko (Riu teki)
Ue, Akihiko (Gaku-biwa)
Ikebe, Goro (gaku so)
Ono, Ryoya (kakko)
Togi, Kichiro (taiko)
Ono, Tkashi (shoko)
4. Etenraku
Herbie Mann & The Family Of Mann With Minoru Muraoka,Shomyo & Gagaku
16.9.1976
Mann, Herbie (fl)
Rebillot, Pat (keyboards)
Brown, Sam (g)
Levin, Tony (b)
Gadd, Steve (dr)
Muraoka, Minaru (shakuhachi)
Nakamura, Harumi (koto)
Tsubamoto, Kazuko (koto)
Kuramoto, Eriko (koto)
Sasaki, Somai (samisen)
Sato, Yosei (sho, woodwinds)
Katada, Hiromitsu (wa-daiko)
Katada, Kisaku (o-daiko)
Kitani, Junsen (voc)
Muramatsu, Kenei (voc)
Matsumoto, Junsho (voc)
Tsurutaka, Ryusho (voc)
Iwanami, Shigeru (sho)
Togi, Yoshio (hichiriki)
Yamada, Kiyohiko (Riu teki)
Ue, Akihiko (Gaku-biwa)
Ikebe, Goro (gaku so)
Ono, Ryoya (kakko)
Togi, Kichiro (taiko)
Ono, Tkashi (shoko)
5. Gagaku And Beyond
Herbie Mann & The Family Of Mann With Minoru Muraoka,Shomyo & Gagaku
16.9.1976
Mann, Herbie (fl)
Rebillot, Pat (keyboards)
Brown, Sam (g)
Levin, Tony (b)
Gadd, Steve (dr)
Muraoka, Minaru (shakuhachi)
Nakamura, Harumi (koto)
Tsubamoto, Kazuko (koto)
Kuramoto, Eriko (koto)
Sasaki, Somai (samisen)
Sato, Yosei (sho, woodwinds)
Katada, Hiromitsu (wa-daiko)
Katada, Kisaku (o-daiko)
Kitani, Junsen (voc)
Muramatsu, Kenei (voc)
Matsumoto, Junsho (voc)
Tsurutaka, Ryusho (voc)
Iwanami, Shigeru (sho)
Togi, Yoshio (hichiriki)
Yamada, Kiyohiko (Riu teki)
Ue, Akihiko (Gaku-biwa)
Ikebe, Goro (gaku so)
Ono, Ryoya (kakko)
Togi, Kichiro (taiko)
Ono, Tkashi (shoko)

Volltext-Datenstruktur einblenden

Back
Record: